Gouds Names In India

1. Andhra Pradesh - Goud, Ediga, Setty Balija, Sri Sayanas, Yatha

2. Arunachal Pradesh - Jayaswal, Byahut, Kalwar

3. Assam - Jaiswal, Kalwar, Byagut, Suri

4. Bihar - Kalwar, Jayaswal, Byahut, Shoundik, Behaut, Chaudhry, Sondhi, Sundi

5. Chattisgarh - Shoundik, Sondi, kalar, Dadsena, Jain Sub Caste, Degsna, Kalar Sinha, Jaiswal, Sundi, Kosre Kalar

6. Goa - Kalal, Parpl, Namdari, Bhandari

7. Gujrat - Bhandari, Patel, Jadar, Mistry, Bhuta,Randeria, Wadlwala, Kuber, Prahaker, Kalal

8. Haryana - Ahluwalia, Kala, Walia, Jayaswal

9. Himachal Pradesh - Ahluwalia, Kalal

10. Jammu & Kashmir - Ahluwalia, Jayaswal, Kalar, Kalal, Walia

11. Jharkhand - Jaisar, Chowdhry, Bhagat, Shoundik, Jaiswal, Sundi, Byahut, Kalwar, Suri

12. Karnataka - Ediga, Idigara, Deevaru, Billavas, Halepaik, Namadari, Poojari, Shinde

13. Kerala - Ezhava, Thiyya, Malayali Billava, Villavars

14. Madhya Pradesh - Jayaswai, Rai, Chousky, Mahajan, Choudhury, Suryavanshi, Sundi,

Maiwiya, Kalal, Surdesh Kalal, Jain Kalar, Dhaharwal, Zharya Sahu, Dangare Kalal, Shivahre

15. Maharashtra - Kalal, Goud Kalal, Bhandari, Namadari, Billava, Jain Kalar, Jaiswal, Shivhare

16. Manipur - Jayaswal, Kalwar, Byahut

17. Meghalaya - Kalwar, Byahut, Jayaswal

18. Mizoram - Jayaswal, Kalwar, Byahut

19. Nagaland - Kalwar, Jayaswal, Byahut

20. Punjab - Ahluwala, Kalal, Walia, Mewara, Jayaswal

21. Rajasthan - Mewara, Purbia, Suwalka, Choudhury, Somavansi, Dhanetwal, Jayaswal, Patel, Vegra, Kalal, Ahluwalia

22. Sikkim - Jayaswal, Kalwar, Byahut

23. Tamil Nadu - Nadar, Shanars, liuvar, Gramani

24. Telangana - Goud, Ediga, Setty Balija, Sri Sayanas, Yatha

25. Tripura - Kalwar, Byahut, Jayaswal

26. Uttarakhand - Kalaal, Jayaswal, Ahluwalia, Walia

27. Uttar Pradesh - Jayaswal, Kalwar Kalal, Kalar, Ahluwalia, Walia

28. West Bengal - Jaiswal, Beyahut, Chudhury, Kalal, Kalwar, Prasad, Sundhi, Shoundik

UNION TERRITORY :

1. Andaman & Nicobar -

2. Chandigarh - Ahluwalia, Kalal, Walia, Walia, Goud, Nadar, Ezhuwa

3. Delhi - Jayaswa, Goud, Ahluwalia, Walia, Kalal, Kalwar, Nadar, Ezhuwa

4. Puducherry - Nadar, Shanars, Gramani

OTHER COUNTRY

1. Sri Lanka - Durave, Nalaver